Inamorata Dancecompany

28.05.2020

I lys av mørket

.En danseforestilling med levende musikk fra Ars Dada og Moldetrioen. Musikken er tung elektronika med noen klassiske elementer. Tankene leder mer mot en undergrunnsklubb enn det tradisjonelle scenerommet. Sansene utfordres, gjennom lys og mørke, skygger på veggene og på kostymene - for å skape illusjonen om at det også finnes bevegelse i det som står stille eller til og med det som ikke eksisterer.

//English


A dance performance with live music from Ars Dada and Moldetrio. The music is heavy electronics with some classic elements. Thoughts lead more to an underground club than the traditional stage room. The senses are challenged, through light and darkness, shadows on the walls and on the costumes - to create the illusion that there is also movement in what stands still or even what does not exist.

Konsept/idé: Sanna Eriksson Ryg

Skapende dansere: Tonje Aas Molnes og Sanna Eriksson Ryg

Komponist: Erlend Bilsbak (Ars Dada)

Musikere: Erlend Bilsbak, Judit Toth Sylte, Per Kåre Fossum og Asgeir Hoffart

Lydtekniker: Jostein Skaret

Støttet av Norsk kulturråd, NOPA, Kjell Holm Stiftelse, Møre og Romsdal fylkeskommune og Møremusikarordninga.


Størst av alt

Størst av alt

Forestillingen har sitt utgangspunkt i Luthers tese 45 om almisser, og spør om vi vasker våre hender når vi kjøper oss god samvittighet ved å la andre gjøre arbeidet? Å hjelpe et individ kan føles som ingenting i den store sammenhengen, det er alltid flere vi bør gjøre noe for. Allikevel vil det å hjelpe et menneske gjøre all verdens forskjell for den personen, og kanskje også skape ringvirkninger. Forestillingen stiller spørsmål om tillit, tilhørighet og ansvar, og gjennom den non-verbale kommunikasjonsformen dans er, gir kompaniet publikum muligheten til selv å tolke ut ifra egne tanker, følelser og erfaringer. Ingen svar er riktige eller gale, målet er at alle får reflektmedmenneske.

Dansere: Tonje, Elisabeth, Nora og Eivind/Sanna

Musikk: John Derek Bishop

Støttet av Den Norske Kirke, Spenn.no og Norsk Kulturråd

"De ulike scenene i dansen var åpne for tolkning på en måte som hvertfall traff meg midt i sjela" Menighetspedagog i Kampen menighet, Stavanger

"..helt fantastisk, sitter i hjerte og ryggrad enda, tusen takk" Publikummer etter forestilling i Trefoldighetskirken, Arendal

//English//

The performance is based on Luther's thesis 45 about alms and asks whether we wash our hands when we buy a good conscience by letting others do the work? Helping an individual can feel like nothing in the big context, there are always more things we should do. Nevertheless, helping a person make the world's difference to that person, and perhaps also create ripple effects. The performance raises questions about trust, belonging and responsibility, and through the non-verbal communication form dance, the company gives the audience the ability to interpret themselves from their own thoughts, feelings and experiences. No answer is right or wrong, the goal is that everyone gets a reflection man.

En del av deg, Part of you


En del av deg

I "En del av deg" er forholdet mellom mor og datter på flere stadier i livet i fokus. Fra datteren som liten er helt avhengig av mor og hennes tålmodighet og kjærlighet, gjennom frustrasjonen og gleden i tenårene der forholdet fort kan settes på prøve, men allikevel kan være det tryggeste i verden, ut i voksenlivet der rollene gradvis snur, til datteren må finne tålmodigheten og kjærligheten som trengs når moren kommer inn i livet høst. Takk til Åpen Scene Moss for muligheten. Lendge: 7 minutter Dansere: Tonje Aas Molnes og Carol Anderson Skåra

// English//

In "Part of You", the relationship between mother and daughter at several stages of life is in focus. From her daughter as a little dependent entirely on mother and her patience and love, through the frustration and joy of teens where the relationship can be put to the test, yet it can be safest in the world, into adulthood where the roles gradually turn until the daughter has to find patience and love needed when the mother comes to life autumn. Thanks to Open Scene Moss for the opportunity. Lendge: 7 minutes Dancers: Tonje Aas Molnes and Carol Anderson Skåra

Vi.Alene.

VI.Alene

La oss snakke sammen, kan vi det? For jeg vil se hva du har å si. Enn om jeg tar ordene fra deg, kan du fortsatt fortelle meg det jeg vil vite? Eller tar jeg da også vekk muligheten for den hvite løgnen som gjør alt enklere mellom oss og åpner opp for en hardere sannhet?

«VI.Alene» ble utviklet på Tou Scene i Stavanger september 2013. I 2014 ble vist på Dans/5 på Årvoll gård i februar og Franje i Arendal i juli med Tonje og Hilde,

Dansere: Tonje Aas Molnes , Hilde Bjørnebøle, Sanna E Ryg

We.Alone

//English//

Let's talk, can we? Because I want to see what you have to say. Still if I take the words from you, can you still tell me what I want to know? Or do I also take away the possibility of the white lie that makes everything easier between us and opens up for a harder truth?


«We.Alone» was developed at Tou Scene in Stavanger in September 2013. In 2014 was shown at Dans / 5 at Årvoll farm in February and Franje in Arendal in July with Tonje and Hilde,
Dancers: Ton Aas Molnes, Hilde Bjørnebøle, Sanna E Ryg

Kontakt:  tonjemolnes@gmail.com
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!